10. as if closing up

rú fēng sì bì  	如封似闭 	as if closing up

二四 如封似閉 rú fēng sì bì (一)24. SEALING SHUT (part 1)

左掌由右臂下方旋轉於右臂的外側zuǒ zhǎng yóu yòu bèi xià fāng xuán zhuǎn yú yòu bèi de wài cè

Your left palm rotates under your right arm and from there to the outside of the arm,

手心貼於右臂。shǒu xīn tiē yú yòu bèi  palm staying close to the arm.

步法視線均不動。bù fǎ shì xiàn jūn bù dòng  Your stance and line of sight are unchanged.

如圖二四。rú tú èr sì  See photo 24:photo24

 

二五 如封似閉 rú fēng sì bì(二)
25. {As if} SEALING SHUT (part 2)

全身向後倚,quán shēn xiàng hòu yǐ  Your body shifts back,

左腿變(变)成虚步。zuǒ tuǐ biàn chéng xū bù  your left leg changing to an empty stance,

右拳展開向南引;yòu quán zhǎn kāi xiàng nán yǐn  while your right fist opens and draws to the south,

左掌則向北引。zuǒ zhǎng zé xiàng běi yǐn  your left palm drawing to the north,

左手心與右手背互擦而過,zuǒ shǒu xīn yǔ yòu shǒu bèi hù cā ér guò  your left palm wiping your right hand as they pass each other,

均成陰掌,jūn chéng yīn zhǎng  until they both become passive [inward] palms,

作騈列狀。zuò pián liè zhuàng  parallel with each other.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

如圖二五。rú tú èr wǔ  See photo 25:photo25

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.